Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna

dotycząca danych osobowych uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podaję następujące informacje:


1. Informacje dotyczące administratora danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z siedzibą pod adresem: 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A, zwane dalej RCB.

W sprawach zamówień publicznych można się kontaktować:

 • listownie na adres siedziby RCB
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /RCB/skrytka
 • poprzez e-mail: marek.olczak@rcb.gov.pl
 • telefonicznie: 22-3616816

2. Inspektor ochrony danych.

W RCB wyznaczony pracownik pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez RCB, zostaje udostępniony z nim kontakt:

 • listownie na adres siedziby RCB
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /RCB/skrytka
 • poprzez e-mail: iod@rcb.gov.pl
 • telefonicznie: 22-3616970

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych.

Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RCB, wynikającego z przepisów:
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126),
 • ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadnione interesy RCB, w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenie roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie …………..

4. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres tego postępowania oraz przez realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast przechowywane - według kategorii archiwalnej tej dokumentacji – przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Udostępnianie danych innym odbiorcom.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi RCB zawarło umowy na opiekę autorską i usługi serwisowe oprogramowania oraz systemów informatycznych w zakresie przetwarzania i archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, że zapewnią one odpowiedni stopień ich ochrony.

7. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych[1],
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa[2],
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z RCB lub z Inspektorem Ochrony Danych w RCB (dane kontaktowe w punktach 1 i 2).

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Obowiązek podania danych.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp).

W przypadku postępowań o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

[1] Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2018
Data modyfikacji : 04.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Wysocka
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony

do góry