Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do d strony internetowej BIP Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Polak, adres poczty elektronicznej: mateusz.polak@rcb.gov.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 361 68 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba RCB w Warszawie pod adresem ul. Rakowiecka 2a znajduje się w obiekcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 1. Wejście do obiektu MSWiA od strony ul. Rakowieckiej (Biuro Przepustek MSWiA) wyposażone jest w windę zewnętrzną, zaś wejście „F” do gmachu MSWiA posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na wejściu do gmachu MSWiA prowadzona jest kontrola bezpieczeństwa (kontrola osób i bagaży) prowadzona przez funkcjonariuszy SOP.
 2. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Na parkingach przy gmachu MSWiA znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Aplikacje mobilne

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie posiada aplikacji mobilnych.

do góry