Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

przyjmowanie spraw

Udostępnienie informacji publicznej

Informacje jawne nie zawarte na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są udostępnianie na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przesłany listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej, na adres:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ul. Al Ujazdowskie 5
00 – 583 Warszawa
e-mail: poczta@rcb.gov.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub dostępnych w publikowanych dokumentach urzędowych (akty prawne).
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadomi wnioskującego o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Wymogi formalne dotyczące korespondencji

Korespondencję można przesyłać listownie, na adres pocztowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub e-mailem adres poczty elektronicznej: poczta@rcb.gov.pl albo składać w Biurze Przepustek przy ul. Al Ujazdowskie 5, w Warszawie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.30 – 15.30.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą, 
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, 
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Metadane

Data publikacji : 21.08.2009
Data modyfikacji : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Jakubik
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Jakubik
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony

do góry